Privacy verklaring.

 

WSV “De Lek” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil het bestuur, heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Onze watersportvereniging kan niet functioneren zonder de gegevens die wij al sinds de oprichting op 3 februari 1964 van de leden bijhouden.

Om lid te worden van de vereniging vragen wij om gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de vereniging te kunnen laten functioneren. De gegevens kunnen zowel digitaal als op papier worden bijgehouden en gebruikt. De vereniging maakt voor de ledenadministratie gebruik van E-Captain welke wordt beheerd door de penningmeester.

Daarnaast beheert de vereniging een website en geven we een clubblad uit.

De website heeft in principe geen raakvlakken met persoonlijke gegevens.

Voor het verspreiden van het clubblad worden door de vereniging adresgegevens gebruikt. De adresgegevens worden per uitgave middels een sticker-lijst verstrekt. 

 

WSV “De Lek” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De wijze waarop deze worden toegepast zijn verwerkt in de statuten en reglementen van WSV “De Lek”.

 

Daar waar het gebruik niet expliciet staat omschreven in de statuten en reglementen zal/heeft het bestuur toestemming vragen/gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering, denk hierbij aan de wijze van verzenden van mailberichten met bijlagen,  het informeren over werkbeurten werkbeurten, de havenindeling etc.

 

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

  • Wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de statuten en reglementen van de WSV “De Lek”.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan omschreven in de statuten en reglementen van WSV “De Lek”.
  • Wij passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Wij als WSV “De Lek” verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft kunt u hierover contact opnemen via ruutseb.[antispam].@wsvdelek.nl.